advertise
آذرتشخیص آزما > فروشگاه > تجهیزات آزمایشگاهی > میکروب شناسی > محیط کشت > آماده
میکروب شناسی
محیط کشت سابارو دکستروز آگار 6cm زیست رویش
مقایسه
محیط کشت XLD 8cm زیست رویش(سه خانه)
مقایسه
محیط کشت XLD 6 cm زیست رویش
مقایسه
محیط کشت شکلات آگار 10cm (چهار خانه)
مقایسه
محیط شکلات آگار 10cm زیست رویش
مقایسه
محیط شکلات آگار 8 (سه خانه)
مقایسه
محیط کشت شکلات آگار6cm زیست رویش
مقایسه
محیط کشت مکانکی آگار 8cm(3 خانه) زیست رویش
مقایسه
محیط کشت مکانکی آگار 8cm زیست رویش
مقایسه
محیط کشت  مکانکی آگار 6cm زیست رویش
مقایسه
محیط کشت مولر هینتون آگار خوندار 10cm زیست رویش
مقایسه
محیط کشت مولر هینتون آگار 10cm زیست رویش
مقایسه
محیط کشت مولر هینتون آگار 9cm زیست رویش
مقایسه
محیط کشت بلاد آگار 10cmزیست رویش (4 خانه)
مقایسه
محیط کشت بلاد آگار 10cm زیست رویش (سه خانه)
مقایسه
۱
۲
۳