advertise
آذرتشخیص آزما > فروشگاه > تجهیزات آزمایشگاهی > میکروب شناسی > دیسک > آنتی بیوگرام
دیسک
دیسک سفوکسیتین پادتن طب
مقایسه
دیسک نور فلوکساسین پادتن طب
مقایسه
دیسک نئومایسین پادتن طب
مقایسه
دیسک نیتروفورانتوئین  پادتن طب
مقایسه
دیسک آنتی بیوگرام نالیدیکسیک اسید پادتن طب
مقایسه
دیسک آنتی بیوگرام متی سیلین پادتن طب
مقایسه
دیسک مروپنم پادتن طب
مقایسه
دیسک لینکومایسین پادتن طب
مقایسه
دیسک لووفلوکساسین پادتن طب
مقایسه
دیسک کلوگزاسین پادتن طب
مقایسه
دیسک کلرو تتراسایکلین  پادتن طب
مقایسه
دیسک کربنی سیلین پادتن طب
مقایسه
دیسک کلرامفنیکل  پادتن طب
مقایسه
دیسک کلیندامایسین پادتن طب
مقایسه
دیسک کانامایسین پادتن طب
مقایسه
۱
۲
۳
۴