advertise
آذرتشخیص آزما > فروشگاه > تجهیزات آزمایشگاهی > میکروب شناسی > کیت رنگ آمیزی
میکروب شناسی
کیت صحت سمپلر (پارانیتروفنل 1000-100) زیست رویش
مقایسه
کیت صحت سمپلر (پارانیتروفنل 100-10) زیست رویش
مقایسه
کیت صحت سمپلر (سود 1 نرمال) زیست رویش
مقایسه
کیت تشخیص خون مخفی در مدفوع 50 تست زیست رویش
مقایسه
کیت تشخیص خون مخفی در مدفوع 1 تست زیست رویش
مقایسه
معرف آب اکسیژنه 3% (ویژه تست کاتالاز) زیست رویش
مقایسه
معرف کلرورفریک FeC13 %10 (ویژه محیط PAD) زیست رویش
مقایسه
معرف کواکس (ویژه تست اندول) زیست رویش
مقایسه
معرف پتاسVP2(ویژهMR-VP) زیست رویش
مقایسه
معرف آلفا نفتول VP1 (ویژه محیط MR- VP) زیست رویش
مقایسه
معرف متیل رد (ویژه محیط MR - VP) زیست رویش
مقایسه
کیت رنگ آمیزی آلبرت(2 ویال) زیست رویش
مقایسه
کیت رنگ آمیزی متیلن بلو (1 ویال) زیست رویش
مقایسه
کیت رنگ آمیزی مالاشیت گرین(2 ویال) زیست رویش
مقایسه
کیت رنگ آمیزی زیل -نلسون(3 ویال) زیست رویش
مقایسه
۱
۲